Regulamin portalu znalezisko.pl1. Definicje


1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

2. Awaria - oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.

3. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

4. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści, do których odniesienie zamieszczono przez innego Użytkownika.

5. Konto Użytkownika (Konto, profil) - konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zamieszczenia odniesienia (linku) do Treści; Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto (wymagana Nazwa Użytkownika i Hasło).

6. Nazwa Użytkownika (nick, login) - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.

8. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępnego pod adresem: www.znalezisko.pl/regulamin

9. Serwis Znalezisko.pl - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawce który umożliwia Użytkownikom wymianę dzielenie się informacjami znalezionymi w internecie (dodawanie linków) oraz dodawanie opinii na temat tych infromacji.

10. Strony - Usługodawca i Użytkownik.

11. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

12. Znalezisko – zamieszczany przez Użytkownika w Serwisie znalezisko.pl link do wybranej przez niego strony internetowej wraz z odpowiednim utworzonym opisem.

13. Usługodawca – Bolesław Ejsmont

14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia. W przypadku nie ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.


2. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu znalezisko.pl

2. Treści zamieszczane w serwisie znalezisko.pl są ogólnodostępne, za wyjątkiem danych i funkcji dostępnych jedynie dla zalogowanych użytkowników.

3. Pełny dostęp do serwisu znalezisko.pl posiadają użytkownicy którzy założą i aktywują swoje konto na serwisie.

4. Dostęp serwisu znalezisko.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie jest całkowicie bezpłatny. Warunkiem dostępu do serwisu znalezisko.pl korzystanie z urządzenia umożliwiającego komunikację z internetem, wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową. Dodatkowo – w przypadku użytkowników posiadających konta w serwisie – niezbędne jest również posiadania stałego adresu email.

5. Serwis Znalezisko.pl udostępnia zasoby swojego systemu informatycznego, umożliwiając przechowywanie danych dodanych przez użytkowników oraz dane automatycznie pobrane z internetu. Administrator serwisu nie ogranicza odbiorcy przekazu, nie zmienia również informacji dodanych przez użytkownika.

6. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Znalezisko.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

7. Usługodawca może świadczyć inne usługi związane z Serwisem Znalezisko.pl, których warunki świadczenia są określane w dodatkowych regulaminach przedstawianych do akceptacji osobom zainteresowanym skorzystaniem z tych usług.

3. Rejestracja użytkownika


1. W serwisie znalezisko.pl mogą zarejestrować się tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Przedsiębiorcy nie mogą być użytkownikami serwisu (do celów komercyjnych), za wyjątkiem przypadków w których Usługodawca wyrazi na to zgodę.

2. W trakcie Rejestracji, na stronie z odpowiednim formularzem, Użytkownik dokonuje następujące czynności:
• podanie nazwy Użytkownika (nick)
• podanie adresu email (na który zostanie przesłany link aktywujący konto)
• wpisanie hasła
• akceptacja Regulaminu serwisu
Po wypełnieniu wszystkich pól w formularzu dodawania nowego konta, na adres email zostanie wysłany link aktywacyjny. Po kliknięciu w ten link użytkownik ma w pełni aktywne konto i ma pełen dostęp do funkcjonalności serwisu.

3. Po podaniu loginu i hasła (zalogowaniu się), Użytkownik otrzymuje pełny dostęp do funkcjonalności serwisu.

4. Po aktywacji konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Użytkownik ma dostęp wyłącznie do publicznych informacji dotyczących kont innych Użytkowników.

6. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeśli wykonał jakąkolwiek czynność w serwisie znalezisko.pl – dodał znalezisko (link), dodał komentarz, lub zamieścił ocenę znaleziska (wpisu).

4. Funkcjonalność Serwisu znalezisko.pl


1. Użytkownicy mogą przeglądać treści (znaleziska).

2. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Znalezisko.pl wybrane przez siebie Znaleziska.

3. Użytkownicy mogą oceniać (głos +1 lub głos -1) i komentować Znaleziska dodane przez innych użytkowników, oraz odpowiadać na komentarze.

4. Użytkownicy mogą oddać tylko 1 głos na dane znalezisko, głos może być cofnięty lub zmieniony.

5. Zasady korzystania z Serwisu znalezisko.pl


1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działa, w szczególności za treści jakie dodają na stronę.

2. Wszystkie działania użytkowników powinny być zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego.

3. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, komentarzy i innych danych wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Usługodawcę w ramach prowadzenia Serwisu.

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu znalezisko.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania następujących treści:
a. treści pornograficznych,
b. treści nawołujących do przemocy, nienawiści, ksenofobii, rasizmu,
c. treści obrażających innych oraz naruszającymi ich dobra osobiste lub prawa autorskie podmiotów trzecich,
d. treści niezgodnych z zasadami netykiety, obraźliwych lub wulgarnych.

6. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Znalezisko.pl linków do stron internetowych, które nie są serwisami publikującymi ogłoszenia. Znalezisko ma zawierać link do konkretnego ogłoszenia wraz z opisem, tytułem i tagami dodanymi przez użytkownika.

7. Użytkownik może dodawać tylko zdjęcia do których posiada prawa autorskie.

8. Zabronione jest działanie mające na celu manipulacje kolejnością znalezisk.

6. Rola operatora Serwisu Znalezisko.pl


1. Na Serwisie znalezisko.pl Usługodawca udostępnia Użytkownikom niezbędną infrastrukturę techniczną do korzystania z jego funkcjonalności.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu znalezisko.pl, w tym za treść wszystkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie znalezisko.pl.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane dodane przez Użytkownika. W razie otrzymania zawiadomienia z właściwego urzędu lub otrzymania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie zablokuje dostęp do wskazanych danych. Użytkownik zostanie poinformowany o blokadzie dostępu do konta.

4. Usługodawca, w uzasadnionych sytuacjach może skasować Znalezisko wraz ze wszystkimi komentarzami, jeżeli umieszczenie Znaleziska narusza Regulamin. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania dodawanych przez Użytkowników materiałów.

5. Usługodawca, w uzasadnionych sytuacjach może zablokować użytkownikowi dostęp do konta. Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie.

6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania pracy Serwisu znalezisko.pl – z przyczyn technicznych lub innych, niezależnych od Usługodawcy.

7. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego działania serwisu znalezisko.pl.

7. Ochrona prywatności


1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie określonym w Polityce Prywatności - https://znalezisko.pl/polityka-prywatnosci.

2. Użytkownik powinien się szczegółowo zapoznać z polityką prywatności i zaakceptować ją przez rozpoczęciem korzystania z Serwisu znalezisko.pl

8. Reklamacje


1. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Bolesław Ejsmont Okup Mały ul. Rolnicza 2A, 98-100 Łask, bądź mailowo, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@znalezisko.pl

2. W zgłoszeniu reklamacji należy podać nazwę użytkownika, oraz opisać przedmiot reklamacji.

3. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji użytkownik otrzyma właściwą odpowiedź listem poleconym lub mailem.

9. Zakończenie korzystania z Serwisu Znalezisko.pl


1. Świadczenie usług w ramach Serwisu znalezisko.pl. ma charakter bezterminowy.

2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie z ustawień dostępnych w profilu lub pisemnie przesyłając je na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: info@znalezisko.pl

4. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną gdy użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.

5. W wyniku rozwiązania umowy jest usunięcie Konta Użytkownika, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje usunięcia treści, które Użytkownik zamieścił w Serwisie znalezisko.pl - zamieszczonych Znalezisk, komentarzy i oddanych głosów.

10. Postanowienia końcowe


1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.

3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

7. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.05.2020 r.